Wstęp


1. Sklep internetowy pod adresem sklep.jagiellonia.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi Jagiellonia – Białystok SSA z siedzibą w Białymstoku, adres 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28/702, KRS 0000064830, REGON 050854803, NIP 542-26-08-229. 
2. Administratorem danych osobowych jest Jagiellonia – Białystok SSA z siedzibą w Białymstoku, adres 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28/702.
3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.
4. W przypadku wystąpienia tzw. zdarzeń losowych tj. nielegalnego wtargnięcia w struktury Sklepu bądź innych, zastrzegamy sobie prawo do anulowania złożonych w tym czasie zamówień.


Oferowane usługi


4. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony sklep.jagiellonia.pl, (2) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Jagiellonia – Białystok SSA. 
6. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". 
7. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - odbiór zamówionych produktów i zapłata przelewem bankowym w ciągu 4 dni(więcej w zakładce "Jak kupować"). 
8. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail który jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego
9. Informacja o cenie podawana na stronie sklep.jagiellonia.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu. 
10. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie sklep.jagiellonia.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. 
11. Ceny produktów umieszczone na stronie sklep.jagiellonia.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. 
12. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie Spółki lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Spółki. 
13. Klient uiszcza cenę za zamówione/zarezerwowane produkty: (1) przy sprzedaży internetowej przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym przed dostawą 

Dostawa


14. Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem.
15. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski pocztą albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w siedzibie spółki Jagiellonia – Białystok SSA. Ewentualne opłaty za dostawę produktów są określone w zakładce "Dostawa".

Reklamacje i Zwroty


16. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. 
17. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu. 
18. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: siedzibie Jagiellonia – Białystok SSA, telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji. 
19. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.
20. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec produktów pozbawionych oryginalnego opakowania, niekompletnych, bądź pozbawionych metek 
21. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pozostałe


22. Spółka zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach. 
23. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. 
24. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną". 
25. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu. 
26. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. 
27. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.