I. Zwroty i reklamacje (odstąpienie od Umowy sprzedaży):

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres: sklep@jagiellonia.pl .
 5. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem faxu należy kierować na numer: +48 85 665 21 04.
 6. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje na rachunek bankowy podany przez Konsumenta.  Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 9. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: Jagiellonia Białystok SSA ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.
 10. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszty odesłania do Sprzedającego). Zwrot Produktu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu).
 11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

II. Reklamacje:

 1. Wszelkie reklamacje związane z Umową prowadzenia konta można zgłaszać do Sprzedającego:

Jagiellonia Białystok S.S.A. ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok,

Tel. +48 85 665 21 00

e-mail: sklep@jagiellonia.pl  

fax: +48 85 665 21 04

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacji.

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczania Klientowi produktów wolnych od wad. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktów.
 2. W przypadku gdy zakupiony przez Klienta Produkt ma wadę należy zgłosić ten fakt do Sprzedającego:

Jagiellonia Białystok S.S.A.  ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok

Tel. +48 85 665 21 00

e-mail: sklep@jagiellonia.pl

fax: +48 665 21 04

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Klienta.
 2. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji, składającemu reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:

1)prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta;

2)prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Sprzedającego podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php ); Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: ttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.;

3)prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym stałym sądem polubownym tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

 1. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji, Sprzedający informuje Klienta o podmiocie uprawnionym właściwym do rozwiązania sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym oraz o tym, czy zamierza wziąć udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmawia takiego udziału.