REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

 

 1. Wstęp:

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem internetowym www.sklep.jagiellonia.pl (dalej jako Sklep internetowy).

 

 1. Definicje:

 

 1. Sprzedający - Jagiellonia Białystok S.S.A. z siedzibą w Białymstoku, adres 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 21, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział

 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064830, REGON 050854803, NIP 542-26-08-229, kapitał zakładowy w wysokości 21.000.000,00 zł (w całości opłacony), Tel. +48 85 665 21 00, e-mail: klub@jagiellonia.pl, fax +48 85 665 21 04.

 

 1. Klient – podmiot, który złożył Zamówienie zgodnie z Regulaminem.

 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.

 

 1. Produkt – każdy produkt opisany i oznaczony ceną w Sklepie internetowym.

 

 1. Cena – pieniężna wartość Produktu, podawana w złotych polskich, uwzględniająca wszystkie składniki, w tym podatki.

 

 1. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedającemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

 1. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

 

 1. Konto – konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) oraz hasłem.

 

 1. Użytkownik – podmiot zakładający oraz posiadający Konto.

 

 1. Usługa prowadzenia konta – nieodpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

 1. Umowa prowadzenia konta – umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, na mocy której Sprzedający świadczy na rzecz Użytkownika Usługę prowadzenia konta.

 

 1. Prowadzenie Konta:

 

 1. W celu złożenia Zamówienia i dokonania zakupu Produktu możliwe jest skorzystanie z Usługi prowadzenia konta.

 

 1. W celu skorzystania z Usługi prowadzenia konta Użytkownik rejestruje się za pośrednictwem dostępnego na stronie Sklepu internetowego formularza.

 

 1. Z chwilą aktywacji Konta (pierwszego logowania) dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia konta.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o woli rozwiązania Umowy prowadzenia konta, co w szczególności może nastąpić za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu. Dane teleadresowe Sprzedającego znajdują się w definicji Sprzedającego.

5.      Z chwilą otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Użytkownika o woli  rozwiązania

 

Umowy prowadzenia konta, Konto ulega dezaktywacji.

 

IV. Złożenie Zamówienia  oraz zawarcie Umowy sprzedaży:

 

 1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem Sklepu internetowego. Szczegółowa informacja o procedurze złożenia Zamówienia dostępna jest pod adresem internetowym, pod którym prowadzony jest Sklep internetowy, tj.: www.sklep.jagiellonia.pl.

 

 1. W przypadku gdy Zamówienie może zostać zrealizowane Sprzedający przesyła Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie realizacji Zamówienia.

 

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma od Sprzedającego e-maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji.

 

 1. Jeżeli wybranym przez Klienta miejscem dostawy zamówionego Produktu jest państwo spoza obszaru celnego Unii Europejskiej, Klient może być zobowiązany do uiszczenia cła lub innej opłaty podobnego rodzaju za zakupiony Produkt, według przepisów prawa państwa dostawy Produktu. Wszelkie opłaty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pobierane przez organy państwa miejsca dostawy zakupionego Produktu i są opłatami dodatkowymi w stosunku do Ceny za Produkt oraz kosztów dostawy Produktu.

 

 1. Sposób i termin płatności:

 

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony Produkt: przelewem bankowym lub przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.

 

 1. Zapłaty za Produkt należy dokonać w terminie 4 dni od daty otrzymania potwierdzenia realizacji Zamówienia od Sprzedającego. W przypadku wyboru sposobu płatności poprzez przelew bankowy w tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia, a jako odbiorcę przelewu należy wpisać: Jagiellonia Białystok S.S.A., ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok

 

Białystok. W przypadku wyboru sposobu płatności poprzez system płatniczy PayU, Klient, po dokonaniu wyboru banku za pomocą którego będzie realizowana transakcja, jest automatycznie przekierowywany na strony internetowe przy pomocy których realizowana jest płatność w oparciu o ten system. W razie braku wpłaty w tym terminie Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 

VI. Warunki oraz koszt dostawy:

 

 1. Termin realizacji Zamówienia umieszczany jest na podsumowaniu Zamówienia w Sklepie internetowym. W zależności od dostępności i popularności Produktu czas dostawy może się wydłużyć, o czym Sprzedający poinformuje niezwłocznie Klienta. W przypadku gdy Klientem jest Konsument czas realizacji Zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że strony ustalą inny termin realizacji Zamówienia.

 

 1. Formy dostawy oraz koszty związane z wyborem określonej formy znajdują się na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa”.

 

 1. Paczki wysyłane przez Sprzedającego nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy - odbiór osobisty, Produkt należy odebrać w siedzibie Sprzedającego po otrzymaniu od pracownika Sprzedającego e-maila z informacją od kiedy Produkt będzie czekał na odbiór przez Klienta. Przy odbieraniu Produktu Klient powinien mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w tym dane podane w Zamówieniu.

VII. Zwroty (odstąpienie od Umowy sprzedaży):

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

 1. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres: sklep@jagiellonia.pl .

 

 1. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem faxu należy kierować na numer: +48 85 665 21 04.

 

 1. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje na rachunek bankowy podany przez Konsumenta. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 

 1. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: Jagiellonia Białystok SSA

 

ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.

 

 1. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszty odesłania do Sprzedającego). Zwrot Produktu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu).

 

 1. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

VIII. Ochrona danych osobowych:

 

Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia Konta (w przypadku założenia przez Klienta Konta), jak również w celu realizacji Umowy sprzedaży, w tym przede wszystkim przyjęcia Zamówienia, wysyłki zamówionego produktu za pośrednictwem Poczty Polskiej (odbiorcy danych), zafakturowania zamówionego produktu, rozpatrywania reklamacji.

W  przypadku wyrażenia  przez  Klienta  zgody na  otrzymywanie  od  Sprzedającego informacji

 

handlowych  dane  osoboweKlienta  przetwarzanesą  również  w  celu  przesyłania   Klientowi

 

zamówionych informacji handlowych.

 

Klient przyjmuje do wiadomości, że:

 

1)      Administratorem jego danych osobowych jest Sprzedający;

 

2)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji;

 

3)      ma prawo wystąpienia do Administratora danych osobowych o usunięcie swoich danych osobowych;

 

4)      udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

 

IX. Reklamacje:

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Umową prowadzenia konta można zgłaszać do Sprzedającego:

 

Jagiellonia Białystok S.S.A.

 

ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok, Tel. +48 85 665 21 00,

 

e-mail: sklep@jagiellonia.pl,

 

fax: +48 85 665 21 04.

 

Reklamacje  rozpatrywane  są  w  terminie  14  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  przez

 

Sprzedającego zgłoszenia reklamacji.

 

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczania Klientowi produktów wolnych od wad. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktów.

 

 1. W przypadku gdy zakupiony przez Klienta Produkt ma wadę należy zgłosić ten fakt do Sprzedającego:

 

Jagiellonia Białystok S.S.A.

 

ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok, Tel. +48 85 665 21 00,

 

e-mail: sklep@jagiellonia.pl,

 

fax: +48 665 21 04.

 

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Klienta.

 

 1. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 1. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji, składającemu reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:

 

1)         prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta;

 

2)         prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Sprzedającego podmiotu uprawnionego

(rejestr          podmiotów          znajduje          się          pod           adresem          internetowym:

 

https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php  );  Konsument  może  skorzystać

 

również             z              platformy             ODR              dostępnej             pod              adresem:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.;

 

3)         prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym stałym sądem polubownym tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

 

 1. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji, Sprzedający informuje Klienta o podmiocie uprawnionym właściwym do rozwiązania sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym oraz o tym, czy zamierza wziąć udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmawia takiego udziału.

 

 1. Postanowienia końcowe:

 

 1. Do Umowy prowadzenia konta oraz Umowy sprzedaży właściwe jest prawo polskie. Umowa prowadzenia konta oraz Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 1. Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji itp. udostępnianych na stronie Sklepu internetowego są zastrzeżone dla Sprzedającego ewentualnie innych wyraźnie wskazanych podmiotów.

 

 1. Sprzedający porozumiewa się z Klientem drogą pocztową, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedającym droga pocztową, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem faxu. Wszelkie dane teleadresowe podane są w regulaminie w rozdziale II w definicji Sprzedającego.

 

 1. Użytkownika/Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego są następujące:

 

1)      połączenie z siecią Internet;

 

2)      przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;

 

3)      posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej.

 

 1. Postanowienia Regulaminu określające prawa lub obowiązki Klienta sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy Konsumentów, nie dotyczą Konsumentów.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

 

Jagiellonia Białystok S.S.A.

 

ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok

 

Tel. +48 665 21 00,

 

e-mail: sklep@jagiellonia.pl,

 

fax: +48 665 21 04

 

Ja/My                    (*)…………………………………………………………..                   niniejszym

informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………………/umowy dostawy następujących rzeczy(*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Data

 

 

 

(*)  niepotrzebne skreślić