Niniejszym oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a i przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku z założeniem konta w sklepie internetowym (jeżeli założyłem/-am konto w sklepie internetowym) lub zawarciem i realizacją umowy kupna - sprzedaży w sklepie internetowym, w tym danych przekazanych przy założeniu konta lub zawarcia w/w umowy oraz w trakcie jej realizacji, jest Jagiellonia Białystok SSA z siedzibą w Białymstoku,
ul. Jurowiecka 21,
15-101 Białystok,  <br/>dalej jako ADO.

2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: fanshop@jagiellonia.pl za pomocą telefonu: +48 607 150 839.

3. Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane: 1) w celu zawarcia i prawidłowej realizacji usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym (jeżeli założyłem/-am konto w sklepie internetowym) lub umowy kupna – sprzedaży w sklepie internetowym zawartej z ADO - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);

2) w przypadku wyrażenia przeze mnie zgody – w celu przesyłania przez ADO informacji handlowych lub przesyłania przez ADO informacji handlowych dotyczących partnerów ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3) w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi;

4) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.


5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


6. Dane osobowe będą przechowywane:


1) przez okres aktywacji konta (jeżeli założyłem/-am konto w sklepie internetowym) lub trwania umowy kupna – sprzedaży w sklepie internetowym łączącej mnie z ADO oraz po zakończeniu jej trwania:
a) przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz
b) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
2) w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie przez ADO informacji handlowych lub przesyłanie przez ADO informacji handlowych dotyczących partnerów ADO – przez okres niezbędny do realizacji tego celu, nie dłużej niż do czasu wycofania przeze mnie zgody.


7. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.


8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
REGULAMIN


9. W przypadku wyrażenia przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania
przez ADO informacji handlowych lub przesyłania przez ADO informacji handlowych dotyczących partnerów ADO, przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


10. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uznam, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


11. Podanie przeze mnie danych osobowych:
1) w celu zawarcia i prawidłowej realizacji usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym (jeżeli założyłem/-am konto w sklepie internetowym) lub umowy kupna – sprzedaży w sklepie internetowym zawartej z ADO, jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia i prowadzenia konta lub zawarcia i realizacji umowy kupna – sprzedaży w sklepie internetowym. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie nawiązanie i realizacja usługi założenia i prowadzenia konta oraz zawarcia i realizacji umowy kupna – sprzedaży biletu na mecz lub karnetu na mecze;
2) w celu przesyłania przez ADO informacji handlowych lub przesyłania przez ADO informacji handlowych dotyczących partnerów ADO – jest dobrowolne.


12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem mnie, w tym do profilowania Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu: Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że z uwagi na fakt, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją.

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto ?
Zaloguj się Or Zresetuj hasło