Regulamin konkursu pt. “Kocham Jagę”

Regulamin konkursu pt. “Kocham Jagę”

§ 1. Podstawowe definicje.

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Organizator” lub „Spółka” – JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej: 5422608229, REGON: 050854803 adres: ul. Jurowiecka 21, 15-001 Białystok
 2. Kodeks Cywilny” – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 1. Konkurs” – konkurs pt. „Kocham Jagę”.
 2. Laureat” lub „Zwycięzca” – Uczestnik będący autorem nagrodzonego komentarza internetowego pod wiadomością (tzw. „postem”) konkursową w serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Nagroda” Nagroda wskazana szczegółowo w § 7 niniejszego Regulaminu.
 4. RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis Facebook” lub „Facebook” – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji.
 6. Uczestnik” – zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnia lub niepełnoletnia osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w § 5 Regulaminu, która zadeklaruje udział w Konkursie poprzez wykonanie Zadania Konkursowego.
 7. Zadanie Konkursowe” – zadanie szczegółowo opisane w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 8. Komisja Konkursowa” – wyłoniona przez Organizatora komisja sprawująca nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem zgłoszeń i oceną Zadań Konkursowych

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 2. Organizatorem konkursu jest spółka JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej: 5422608229, REGON: 050854803 adres: ul. Jurowiecka 21, 15-001 Białystok
 3. Konkurs skierowany jest do osób obserwujących profil Jaga Fan Shop w Serwisie Facebook.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem profilu Jaga Fan Shop w Serwisie Facebook (tzw. „fanpage”) dostępnym w sieci Internet pod adresem https://www.facebook.com/JagaFanShop
 5. Fundatorem Nagrody w konkursie jest Organizator.
 6. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 7. Szczegóły dotyczące przebiegu Konkursu oraz harmonogramu, jak również wykorzystywanych platform społecznościowych zamieszczone zostaną w kanale komunikacyjnym Organizatora, tj. Serwisie Facebook.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest zakładem wzajemnym ani grą losową, w szczególności loterią fantową ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inna formą gry hazardowej w rozumieniu zapisów art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. Zm. Dz.U. z 2019 poz. 847) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 9. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Dane przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.
 10. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu lub poszczególnych etapów Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem kanałów komunikacji Organizatora.

§ 3. Cel konkursu

Zorganizowanie konkursu ma na celu promocję sklepu internetowego www.sklep.jagiellonia.pl oraz marki Jagiellonia Białystok i pobudzenie aktyności oraz kreatywności użytkowników fanpage’a Jaga Fan Shop w Serwisie Facebook.

§ 4. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie. Miejsce i czas konkursu.

 1. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa od dnia 14.02.2023 r. od godz. 17.00 tj. od momentu ogłoszenia Konkursu w serwisie Facebook do dnia 20.02.2023 r. do godz. 23:59.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Jaga Fan Shop w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/JagaFanShop
 3. Czas trwania konkursu określony jest w treści postu konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na profilu Organizatora podanym w § 4.2.
 4. Informacje o laureatach Konkursu zostaną opublikowane w terminie najpóźniej do dnia 22.02.2023 roku do godziny 17.00 na profilu Organizatora podanym w § 4.2.
 5. Wszelkie informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku na profilu Organizatora podanym w § 4.2.

§ 5. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: 
 2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba niepełnoletnia lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych bierze udział w Konkursie samodzielnie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz akceptację treści Regulaminu,
 3. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
 4. akceptuje warunki Regulaminu,
 5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, jak również regulaminu Facebook,
 6. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 7. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook, a przy rejestracji konta podane zostały prawdziwe dane osobowe (w zakresie konkursu w serwisie Facebook).
 9. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora konkursu, tj. JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA oraz agencji marketingowej RomiCore Sp. z o.o.
 10. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 11. W razie uzyskania przez Uczestnika prawa do Nagrody, Organizator może od niego zażądać złożenia pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków, umożliwiających udział w Konkursie, w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub niedostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika z prawa do Nagrody i powoduje wygaśniecie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§ 6. Przebieg konkursu i zasady przydzielania nagród

 1. Zgłoszenie i udział w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego ogłoszonego w poście na fanpage’u Jaga Fan Shop.
 2. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza umieszczenie przez Uczestnika komentarza pod postem konkursowym na profilu Facebook, w którym Uczestnik wyrazi swą miłość do Jagiellonii w terminie od dnia 14.02.2023 roku od godz. 17:00 do dnia 20.02.2023 roku do godz. 23.59.
 3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy w prawidłowy sposób wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 4. W czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń, jednak Komisja konkursowa weźmie pod ocenę tylko po jednym zgłoszeniu od każdego Uczestnika.
 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora.
 6. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez Komisję.
 7. Oceniając zgłoszenia konkursowe Komisja będzie się kierowała kryteriami kreatywności oraz zgodnością pracy z charakterem marki Jagiellonia Białystok.
 8. Komisja zachowuje autonomię w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu, a rozstrzygnięcie Konkursu będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.
 9. Spośród zgłoszeń spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze zgłoszenie 13 (trzynastu) Uczestników, którym przyzna Nagrody.
 10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 22.02.2023 r. do godziny 17:00 na profilu Jaga Fan Shop w Serwisie Facebook.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, które:
 1. nie spełniają wymagań stawianych Regulaminem Konkursu,
 2. zawierają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub regulaminem portalu Facebook,
 3. zostały nadesłane z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka,
 4. zostały nadesłane z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich,
 5. zostały nadesłane przez podmioty ingerujące w mechanizm działania Konkursu,
 6. zostały nadesłane za pośrednictwem fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook,
 7. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, naruszające prawo i prawa/dobra osobiste osób trzecich, nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji,
 8. zawierają treści dyskryminujące osoby trzecie.

§ 7. Nagrody

 1. Nagrodą Główną w Konkursie jest voucher dla dwóch osób na zakup biletów na sektor VIP na dowolny mecz Jagiellonii Białystok w aktualnym sezonie.
 2. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne w Konkursie (trzy podwójne vouchery o wartości 240 zł każdy).
 3. Voucher można wykorzystać tylko jednorazowo.
 4. Nie ma możliwości zamiany całości lub części wartości voucheru na ekwiwalent pieniężny, barter ani żadne inne świadczenie czy towar niż wskazane w Regulaminie Konkursu
 5. Nagrody dodatkowe: 10 (słownie: dziesięć) szalików klubowych Jagiellonii Białystok o wartości 39 zł każdy.
 6. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 7. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.
 9. Nagrody nieodebrane przepadają na rzecz Organizatora.

§ 8. Przyznawanie nagród

 1. Zwycięzcami konkursu będą osoby, które zostaną wybrane przez Organizatora na podstawie umieszczonej w komentarzu odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.
 2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez informację (post) umieszczony na profilu Jaga Fan Shop w Serwisie Facebook.
 3. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych na fanpage’u jaga Fan Shop w serwisie Facebook.
 4. Na profilu jaga Fan Shop w Serwisie Facebook w terminie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie wskazany adres mail: konkurs@jagiellonia.pl, oraz informacja, że Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 6 dni (do dnia 28.02.2023 r.) skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości mail o treści potwierdzającej swój udział w Konkursie na wskazany adres mail, celem dopełnienia formalności związanych z uczestnictwem w konkursie oraz otrzymaniem nagrody.
 5. W przypadku nieotrzymania od danego Zwycięzcy wiadomości e-mail w terminie, o którym mowa w ust. 4, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.
 6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.
 7. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 5-7 Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania danej Nagrody.
 9. Zwycięzca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia i przekazania wszystkich dokumentów przesłanych mu przez Organizatora związanych z udziałem w Konkursie w ciągu 6 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 10. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom konkursu osobiście w sklepie Jagiellonii Białystok „Jaga Fan Shop” przy ul. Lipowej 12 w Białymstoku.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu lub niemożnością odebrania przez niego Nagrody.
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.
 13. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jeden zestaw Nagród.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu – najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu przewidzianego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zostać́ złożona w formie pisemnej na następujący adres e-mail: konkurs@jagiellonia.pl. Data wpływu korespondencji mailowej decyduje o zachowaniu terminu reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać́:
 5. Imię i nazwisko Uczestnika, jego adres e-mail,
 6. zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję konkursową na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie najpóźniej 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o jej rozpatrzeniu drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Uczestnika najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. Brak odpowiedzi Organizatora w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za niezasadną. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążącą.

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników za pośrednictwem fanpage’u Jaga Fan Shop jest JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej: 5422608229, REGON: 050854803 adres: ul. Jurowiecka 21, 15-001 Białystok
 2. Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Jagiellonii Białystok dostępnej pod adresem: https://api.jagiellonia.pl/public/mediafiles/regulaminy/PolitykaPrywatnosci.pdf wyłącznie w celach związanych z przyznaniem Nagród oraz zamieszczeniem listy zwycięzców na fanpage Jaga Fan Shop przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda Uczestników Konkursu (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO) wyrażona poprzez opublikowanie Zadania Konkursowego w komentarzu do konkursowego postu na Fanpage – zgodę można wycofać w każdym czasie, przesyłając e-mail na adres inspektor@jagiellonia.pl
 4. Uczestnicy mają prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych,
 6. przenoszenia swoich danych,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
 1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz ewentualnego wydania Nagrody. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie oraz ewentualnego wydania nagrody.
 2. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@jagiellonia.pl

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, składając pisemną rezygnację poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres konkurs@jagiellonia.pl
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na www Organizatora pod adresem www.sklep.jagiellonia.pl/konkurs-kocham-jage
 3. Ewentualne dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące Konkursu można otrzymać przesyłając zapytanie poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres konkurs@jagiellonia.pl
 4. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu i jego zaakceptowania.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie z tym zastrzeżeniem, że ma prawo zweryfikować dane.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Organizatora: https://www.facebook.com/JagaFanShop
 7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
0