Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Artykuł 1

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 

 1. Sprzedawca – Jagiellonia-Białystok S.S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-101), ul. Jurowiecka 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064830, NIP 5422608229, kapitał zakładowy 21.000.000 zł (w całości opłacony), adres mailowy: klub@jagiellonia.pl, nr tel.: +48 85 665 24 00
 2. Sklep internetowy – narzędzie dostępne pod adresem internetowym sklep.jagiellonia.pl. Narzędzie to umożliwia nabywanie Produktów od Sprzedawcy. 
 3.  Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie na Produkt i dokonała jego zakupu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 4. Konsument – – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Podmiot z uprawnieniami konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca w zakresie określonym przepisami prawa uprawnienia konsumenta.
 6. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z procedurą określoną w Sklepie internetowym, stanowiące ofertę zawarcia umowy, a w przypadku Konsumenta i Podmiotu z uprawnieniami konsumenta stanowiące oświadczenie o akceptacji oferty Sprzedawcy.
 7. Potwierdzenie Zamówienia – informacja wysyłana do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego Zamówienie wpłynęło i że może zostać zrealizowane. .
 8. Produkt – produkt (rzecz) opisany i oznaczony ceną sprzedaży w Sklepie internetowym.
 9. Konto – nieodpłatna funkcjonalność Sklepu internetowego (usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta w Sklepie internetowym.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

Artykuł 2

Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, o ile Strony nie uzgodniły inaczej zgodnie z artykułem 10 ust. 3 Regulaminu.
 2. Zamieszczona na stronie informacja o Produktach wraz z ceną oraz postanowieniami dotyczącymi płatności nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów oraz Podmiotów z uprawnieniami konsumenta, dla których informacja o Produktach wraz z ceną oraz postanowieniami dotyczącymi płatności stanowi ofertę.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Zamówienia. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów oraz Podmiotów z uprawnieniami konsumentów, z którymi to umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty Sprzedawcy, tj. złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy. Kupujący ponosi wyłącznie koszty, które wynikają z zawartych przez niego umów z podmiotami trzecimi, które to podmioty sprzedają mu urządzenia lub świadczą na jego rzecz usługi umożliwiające porozumiewanie się na odległość (np. z dostawcą Internetu).

Artykuł 3

Konto w Sklepie internetowym

Kupujący może założyć w Sklepie internetowym Konto. Zasady zakładania, prowadzenia i funkcjonowania Konta określa odrębny regulamin.

Artykuł 4

Warunki korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy jest narzędziem ogólnodostępnym i korzystać z niego może ogół użytkowników, którzy wejdą na adres internetowy, pod którym to narzędzie działa. Dostęp do Sklepu internetowego można uzyskać za pomocą urządzenia (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet. Sprzedawca zapewnia poprawność działania Sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Google Chrome, Safari, Opera, Firefox. Warunkiem koniecznym nabywania Produktów w Sklepie internetowym jest podanie niezbędnych do realizacji Zamówienia danych, które to dane wymienione są w formularzu składania Zamówienia oraz postępowanie zgodnie z dalszymi opisanymi szczegółowo w Sklepie internetowym krokami.
 2. Przy składaniu Zamówienia Kupujący może skorzystać z trzech możliwości:
 3. Zamówienie jako gość – Zamówienie bez zakładania Konta w Sklepie internetowym – w tej sytuacji przy składaniu Zamówienia Kupujący podaje dane Kupującego oraz dane umożliwiające kontakt z Kupującym. Do złożenia Zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu. Kupujący korzystający z tej formy zakupów nie ma możliwości śledzenia historii swoich Zamówień i przy każdym kolejnym Zamówieniu składanym w tej formie będzie proszony o podanie danych.
 4. Zamówienie z opcją ZAREJESTRUJ SIĘ – Zamówienie z jednoczesnym założeniem Konta w Sklepie internetowym – Kupujący, który chce założyć Konto w Sklepie internetowym, przy zakładaniu Konta jest proszony o podanie danych umożliwiających Sprzedawcy założenie Konta i prawidłową realizację i udokumentowanie transakcji realizowanych na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem tego Konta, jak również – jeśli Kupujący wyraził odpowiednie zgody – umożliwiających podejmowanie określonych działań marketingowych. Podczas zakładania Konta Kupujący akceptuje regulamin Konta. Po założeniu Konta Kupujący składa Zamówienie za jego pośrednictwem. W celu złożenia Zamówienia Kupujący wypełnia  przeznaczone do tego  formularze, w tym podaje niezbędne dane i składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu.
 5. Zamówienie z opcją LOGOWANIE – Zamówienie składane za pośrednictwem założonego wcześniej Konta w Sklepie internetowym. W celu złożenia Zamówienia Kupujący wypełnia przeznaczone do tego formularze, w tym podaje niezbędne dane i składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu.
 6. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Artykuł 5

Procedura składania Zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia  składa się z następujących etapów:
 2. dodanie Produktu do koszyka,  
 3. Wybór opcji składania Zamówienia (opcja: ZAREJESTRUJ SIĘ, KUP jako gość, Zaloguj się),
 4. podanie/zweryfikowanie/edytowanie danych Kupującego i – w przypadku gdy zakup Produktu tego wymaga – danych Kupującego,
 5. akceptacja regulaminu sklepu,
 6. podsumowanie zamówienia i wybór formy płatności oraz sposobu dostawy. Dostępność i ewentualne dodatkowe koszty udostępnianych Kupującym form płatności oraz sposobu dostawy wyświetlane są w koszyku Sklepu internetowego. W tym miejscu można również podać kod rabatowy, o ile Kupujący go posiada.
 7. Podsumowanie Zamówienia i przesłanie Potwierdzenia Zamówienia wraz z potwierdzeniem zakupu (fakturą/ paragonem) oraz linkiem do Regulaminu.

Artykuł 6

Realizacja Zamówienia

 1. Realizacją Zamówienia Kupującego zajmuje się Sprzedawca zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
 2. Kupujący otrzymuje Produkt zgodnie z wybraną formą dostawy na wskazany adres. Koszt dostawy pokrywa Kupujący.
 3. Czas realizacji zamówienia podany jest w koszyku Sklepu internetowego i jest uzależniony od przedmiotu zamówienia.

Artykuł 7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych podawanych przez Kupującego jest Jagiellonia Białystok S.S.A. z siedzibą w Białymstoku, 15-101, ul. Jurowiecka 21.
 2. Kupujący może skontaktować się z Administratorem danych osobowych:

 1) za pomocą e-maila: sklep@jagiellonia.pl,

2) za pomocą telefonu: +48 85 665 21 00,

 3) drogą pocztową: ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.

 1. U Administratora danych osobowych jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować się:

1) za pomocą e-maila: inspektor@jagiellonia.pl,

2) za pomocą telefonu: 85 665 21 00,

 3) drogą pocztową: ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok.

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Kupującego w tym dane teleadresowe w celu umożliwienia Kupującemu dokonania zakupów w ramach Sklepu internetowego, w celu zweryfikowania i naliczenia przysługujących rabatów,  w celu realizacji Zamówienia, w celu prowadzenia Konta (jeśli Konto zostało założone przez Kupującego), w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym na podstawie wyrażonych przez Kupującego zgód marketingowych.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych  Kupującemu przysługują  prawa określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), tj.: 

1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),

2) prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),

3) prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO,

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 1. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Kupującego Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Kupującego na podstawie zgody, Kupującemu przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Wobec danych Kupującego mogą być podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka) jeżeli podejmowanie decyzji w taki sposób jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest podejmowane w  celu weryfikacji poprawności danych podawanych podczas zakupów w Sklepie internetowym lub uwzględnienia przysługujących Kupującemu rabatów (co jest niezbędne do weryfikacji prawa do rabatu oraz uwzględniania go w cenie Produktu).

W każdym przypadku podejmowania przez ADO zautomatyzowanych decyzji Kupującemu przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 1. Dodatkowo Administrator  danych osobowych  informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego, Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 1) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

2) uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności.

Artykuł 8

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego Produktu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadku skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować na adres pocztowy lub  adres e-mail podane w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę zakupu produktu bez kosztów przesyłki, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Produkt należy zwrócić Sprzedawcy na adres podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszty odesłania do Sprzedawcy). W przypadku gdy zwracane przez Konsumenta Produkty nie mogą być zwrócone w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu są uzależnione od wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Postanowienia ust. 1-10 powyżej, mają zastosowanie również do Podmiotów z uprawnieniami konsumenta.

Artykuł 9

Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania na rzecz Kupującego Produktów wolnych od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
 2. W przypadku gdy Kupujący nie jest zadowolony z jakości otrzymanego Produktu należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy na adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu. 
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Kupującego. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z osobą składającą zgłoszenie reklamacyjne.
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 5. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę roszczeń Kupującego związanych z jakością Produktu Kupującemu poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:
 6. prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta;
 7. prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Sprzedawcy podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl). Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr
 8. prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym stałym sądem polubownym tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.
 9. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę roszczeń Kupującego związanych z jakością Produktu Sprzedawca informuje Kupującego o podmiocie uprawnionym właściwym do rozwiązania sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą oraz o tym, czy zamierza wziąć udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmawia takiego udziału.

Artykuł 10

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca porozumiewa się z Kupującym  za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie. Kupujący ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie.
 2. Kupujący nie może dostarczać Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają negocjacji i obowiązują, o ile Kupujący i Sprzedawca nie poczynili odmiennych uzgodnień. Kupujący, który chciałby podjąć negocjacje co do któregokolwiek z postanowień Regulaminu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, w tym między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie ustalenia w tym zakresie będą czynione w formie dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem nieważności.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające jego interesy nie dotyczą Konsumentów ani Podmiotów z uprawnieniami konsumentów.
0