Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 

Ja/My ………………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………………/umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi: …………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy/odbioru……………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta/Podmiotu z uprawnieniami konsumenta (-ów): …………………………..

Adres konsumenta/Podmiotu z uprawnieniami konsumenta(-ów): ………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)/Podmiotu z uprawnieniami konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej: ……………………………………………………………….

 

9